LP

DATA

ZAKRES, CEL

KLASY

1

5.09.2019
godz.17.00

Omówienie celów i zadań szkoły, organizacji współpracy z rodzicami, programu wychowawczego i profilaktyki, organizacji roku szkolnego 2019/2020, zasad WSO i wymagań edukacyjnych, organizacja egzaminu maturalnego 2020 (dla klas trzecich).

Wszystkie klasy

2

17.10.2019
godz.17.00

Śródokresowa analiza wyników wychowania i nauczania.

Wszystkie klasy

3

5.12.2019
godz.17.00

Informacja o projektowanych ocenach semestralnych i sposobach poprawiania wyników.

Wszystkie klasy

4

16.01.2020
godz. 17.00

Zebranie – konsultacje. Omówienie wyników w nauce w pierwszym okresie.

Wszystkie klasy

5

19.03.2020
godz. 17.00

Klasy pierwsze i drugie: śródokresowa analiza wyników nauczania i wychowania. Klasy trzecie: analiza wyników nauczania (projektowane oceny), omówienie harmonogramu egzaminów maturalnych.

Wszystkie klasy

6

21.05.2020
godz.17.00

Informacja o projektowanych ocenach końcowych.

Klasy pierwsze
i drugie