W "LOzOI" aktywnie działa Rada Rodziców, która zgodnie z zapisami w ustawie o systemie oświaty, gromadzi środki finansowe na swoim koncie. Pochodzą one z dobrowolnych wpłat rodziców uczniów. Roczna składka na Radę Rodziców wynosi 100 złotych. Pieniądze przeznaczane są na: zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów, imprezy szkolne, dofinansowanie konkursów, sesji, kół zainteresowań, zawodów sportowych, dnia integracji, dnia psychologii i pedagogiki, powiększanie księgozbioru szkolnej biblioteki, nagrody książkowe dla uczniów, stypendia dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce, pomoc materialną dla uczniów (w przypadku trudnej sytuacji materialnej w postaci sfinansowania dożywiania, odzieży, podręczników), eksploatacji kserokopiarki wykorzystywanej na zajęcia z uczniami.
RADA UPRZEJMIE INFORMUJE, IŻ FUNDUSZ RADY RODZICÓW JEST CAŁKOWICIE PRZEZNACZONY NA POTRZEBY PAŃSTWA DZIECI.

Wpłaty za Radę Rodziców można dokonywać na konto:
Nr konta: 55 1240 1864 1111 0000 2206 3740

WAŻNE!
Na dowodzie wpłaty proszę podać:
• IMIĘ, NAZWISKO
• KLASĘ, DO KTÓREJ UCZĘSZCZA UCZEŃ

OPŁATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Rada Rodziców LO z OI uprzejmie informuje, że w dniu 5.09.2013 r. podjęła uchwałę w trybie art. 54 ust. 8 z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz 2572 z póź. zm.) w sprawie wysokości składek na fundusz Rady Rodziców.

• ROCZNA SKŁADKA NA FUNDUSZ RADA RODZICÓW 100zł
• WPŁATY MOŻNA DOKONYWAĆ W RATACH
________________________________________

WAŻNE!
Na dowodzie wpłaty prosimy podać, czy wpłata dotyczy Rady Rodziców czy wpłaty na studniówkę.
Jeśli rodzić deklaruje stałe zlecenie opłat, prosimy o zaktualizowanie danych dotyczących klasy.